คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
 ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 69 ปี
       
นายคันธิศ อรัณยกานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ 50 ปี

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 
 กรรมการ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ 56 ปี
       

 
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ประธานกรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการ
 อายุ 54 ปี                    นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
 กรรมการ  

 อายุ 50 ปี 
       

 นายประชา พัทธยากร
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 กรรมการ
 อายุ 53 ปี