คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
   

นายคันธิศ อรัณยกานนท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
    
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
 

          กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                           
   


นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
 กรรมการ (ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)


นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์
          กรรมการ (กรรมการบริหาร)           
   

นายประชา พัทธยากร 
 กรรมการ (กรรมการบริหาร)คณะกรรมการชุดย่อย