ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563

» [10/9/2563] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

» [14/7/2563] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

» [8/6/2563]  กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
  
» [12/5/2563] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

» [12/5/2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

» [12/5/2563] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

» [12/5/2563] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

» [12/5/2563] การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

» [8/4/2563] แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงมติงดจ่ายเงินปันผล

» [20/3/2563] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19

» [20/3/2563] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563

» [25/2/2563] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

» [25/2/2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

» [25/2/2563] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (F45-3)

» [25/2/2563] งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

» [8/1/2563] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)


ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2562

Contact us

Samart DIGITAL Public Company limited 99/10 Moo 4,Software Park 26 Fl., Chaengwattana Rd., Klong Gluar, Pak-kred, Nonthaburi 11120 Tel:(662)502-6000 Fax:(662)502-6900