ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

» [30/11/2561] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1

» [30/11/2561] แจ้งวันหยุดประจำปี 2562

» [13/11/2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

» [13/11/2561] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)


» [13/11/2561] งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)


» [13/11/2561] แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

» [3/10/2561] แจ้งกรรมการลาออก

» [27/9/2561] เชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และส่งคำถามล่วงหน้า

» [14/8/2561] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข)


» [14/8/2561] งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

» [14/8/2561] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)


» [14/8/2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

» [14/8/2561] แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

» [1/8/2561] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติมข้อมูล)

» [26/7/2561] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

» [4/6/2561]  แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท

» [4/6/2561] แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)

» [1/6/2561] แบบรายงานผลการขายของหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

» [15/5/2561] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)

» [15/5/2561] แจ้งผู้บริหารลาออก

» [15/5/2561] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

» [15/5/2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

» [15/5/2561] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

» [11/5/2561] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

» [8/5/2561] แจ้งการเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

» [27/4/2561] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

» [4/4/2561] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

» [19/3/2561]
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)

» [13/3/2561] กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

» [5/3/2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (แก้ไข)

» [27/2/2561] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข) 

» [27/2/2561] งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

» [27/2/2561] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

» [27/2/2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560


» [14/11/2560] แจ้งวันหยุดประจำปี 2561

» [14/11/2560] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

» [14/11/2560] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

» [14/11/2560] งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

» [19/10/2560] แจ้งเลื่อนกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ   

» [11/10/2560] เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

» [9/10/2560] การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ "SIM"  

» [6/10/2560]  แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและชื่อของบริษัท

» [29/9/2560] เชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และส่งคำถามล่วงหน้า

» [27/9/2560] แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

» [25/8/2560] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

» [21/8/2560] แจ้งมติคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข)

» [16/8/2560] แจ้งมติคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

» [15/8/2560] แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 ฉบับปรับปรุง

» [15/8/2560] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

» [15/8/2560] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

» [15/8/2560] งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

» [9/5/2560] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

» [9/5/2560] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

» [9/5/2560] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

» [9/5/2560] เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

» [25/4/2560] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

» [21/4/2560] แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 ฉบับปรับปรุง

» [20/3/2560] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

» [21/2/2560] งบการเงินรายปี 2559

» [21/2/2560] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

» [21/2/2560] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

» [21/2/2560] แจ้งมติอนุมัติให้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น

» [15/2/2560] แจ้งกรรมการลาออก

» [20/1/2560] จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข)

» [19/1/2560] จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2559


» [28/12/2559] แจ้งการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ

» [19/12/2559] แจ้งวันหยุดประจำปี 2560

» [15/12/2559] จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

» [9/11/2559] แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

» [9/11/2559] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

» [9/11/2559] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

» [9/11/2559] งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

» [9/08/2559] งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

» [9/08/2559] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

» [9/08/2559] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

» [18/05/2559] เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

» [11/05/2559] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

» [11/05/2559] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

» [11/05/2559] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

» [11/05/2559] แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ และแจ้งกรรมการลาออก

» [29/04/2559] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

» [31/03/2559] แจ้งมติอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น

» [24/03/2559] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

» [1/03/2559] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

» [1/03/2559] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

» [1/03/2559] แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

» [1/03/2559] งบการเงินรายปี 2558

» [12/02/2559] การร่วมลงทุนกับบริษัท พีเพิล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

» [22/01/2559] แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการ
ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558


» [7/01/2559] แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหาร

» [10/12/2558]
 แจ้งวันหยุดประจำปี 2559


» [09/12/2558]  แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษ

» [13/11/2558]  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

» [13/11/2558] แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร

» [13/11/2558] การลงนามในสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

» [13/11/2558] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

» [13/11/2558] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2558

» [13/08/2558]  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

» [13/08/2558]  แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเปลี่ยนแปลงกรรมการ


» [13/08/2558]  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

» [13/08/2558]  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

» [10/07/2558]  แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

» [13/05/2558]  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท 

» [12/05/2558] 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558


» [12/05/2558] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

» [12/05/2558] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

» [29/04/2558] 
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี 2558

» [23/03/2558] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

» [02/03/2558] กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การจ่ายเงินปันผล และการลดทุนจดทะเบียน

» [25/02/2558] เงินปันผลประจำปี 2557 (เพิ่มเติมข้อมูล)

» [24/02/2558] เงินปันผลประจำปี 2557

» [24/02/2558] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557

» [24/02/2558] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 เลือกดูปีย้อนหลัง : 2558  /  2557 /  2556