ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564

» [24/5/2564] รายงานแนวทางและความคืบหน้าการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C

» [17/5/2564] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

» [11/5/2564] กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

» [11/5/2564] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

» [11/5/2564] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

» [11/5/2564] งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

» [11/5/2564] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

» [28/4/2564] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

» [27/4/2564] แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

» [27/4/2564] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

» [20/4/2564] แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

» [25/3/2564] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

» [12/3/2564] รายงานแนวทางการดำเนินการกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C

» [1/3/2564] กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

» [24/2/2564] ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ SDC

» [23/2/2564] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

» [23/2/2564] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

» [23/2/2564] งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

» [23/2/2564] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล 

» [6/1/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563

» [15/12/2563] 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

» [8/12/2563] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1

» [11/11/2563] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

» [10/11/2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563


» [10/11/2563] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

» [10/11/2563] งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

» [27/10/2563] 
แจ้งวันหยุดประจำปี 2564

» [27/10/2563] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563

» [2/10/2563] เชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และส่งคำถามล่วงหน้า

» [10/9/2563] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

» [1/9/2563] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

» [19/8/2563แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

» [17/8/2563แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

» [14/7/2563] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Contact us

Samart DIGITAL Public Company limited 99/10 Moo 4,Software Park 26 Fl., Chaengwattana Rd., Klong Gluar, Pak-kred, Nonthaburi 11120 Tel:(662)502-6000 Fax:(662)502-6900