ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560

» [20/3/2560] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

» [21/2/2560] งบการเงินรายปี 2559

» [21/2/2560] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

» [21/2/2560] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

» [21/2/2560] แจ้งมติอนุมัติให้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น

» [15/2/2560] แจ้งกรรมการลาออก

» [20/1/2560] จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข)

» [19/1/2560] จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2559


» [28/12/2559] แจ้งการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ

» [19/12/2559] แจ้งวันหยุดประจำปี 2560

» [15/12/2559] จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

» [9/11/2559] แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

» [9/11/2559] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

» [9/11/2559] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

» [9/11/2559] งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

» [9/08/2559] งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

» [9/08/2559] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

» [9/08/2559] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

» [18/05/2559] เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

» [11/05/2559] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

» [11/05/2559] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

» [11/05/2559] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

» [11/05/2559] แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ และแจ้งกรรมการลาออก

» [29/04/2559] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

» [31/03/2559] แจ้งมติอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น

» [24/03/2559] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

» [1/03/2559] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

» [1/03/2559] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

» [1/03/2559] แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

» [1/03/2559] งบการเงินรายปี 2558

» [12/02/2559] การร่วมลงทุนกับบริษัท พีเพิล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

» [22/01/2559] แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการ
ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558


» [7/01/2559] แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหาร

» [10/12/2558]
 แจ้งวันหยุดประจำปี 2559


» [09/12/2558]  แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษ

» [13/11/2558]  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

» [13/11/2558] แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร

» [13/11/2558] การลงนามในสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

» [13/11/2558] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

» [13/11/2558] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2558

» [13/08/2558]  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

» [13/08/2558]  แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเปลี่ยนแปลงกรรมการ


» [13/08/2558]  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

» [13/08/2558]  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

» [10/07/2558]  แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

» [13/05/2558]  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท 

» [12/05/2558] 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558


» [12/05/2558] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

» [12/05/2558] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

» [29/04/2558] 
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี 2558

» [23/03/2558] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

» [02/03/2558] กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การจ่ายเงินปันผล และการลดทุนจดทะเบียน

» [25/02/2558] เงินปันผลประจำปี 2557 (เพิ่มเติมข้อมูล)

» [24/02/2558] เงินปันผลประจำปี 2557

» [24/02/2558] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557

» [24/02/2558] สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 เลือกดูปีย้อนหลัง : 2558  /  2557 /  2556