ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564

» [23/2/2564] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

» [23/2/2564] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

» [23/2/2564] งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

» [23/2/2564] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล 

» [6/1/2564] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563

» [15/12/2563] 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

» [8/12/2563] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1

» [11/11/2563] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

» [10/11/2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563


» [10/11/2563] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

» [10/11/2563] งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

» [27/10/2563] 
แจ้งวันหยุดประจำปี 2564

» [27/10/2563] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563

» [2/10/2563] เชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และส่งคำถามล่วงหน้า

» [10/9/2563] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

» [1/9/2563] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

» [19/8/2563แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

» [17/8/2563แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

» [14/7/2563] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

» [8/6/2563]  กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1
  
» [12/5/2563] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

» [12/5/2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

» [12/5/2563] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

» [12/5/2563] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

» [12/5/2563] การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

Contact us

Samart DIGITAL Public Company limited 99/10 Moo 4,Software Park 26 Fl., Chaengwattana Rd., Klong Gluar, Pak-kred, Nonthaburi 11120 Tel:(662)502-6000 Fax:(662)502-6900