ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563

» [20/3/2563] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19

» [20/3/2563] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563

» [25/2/2563] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

» [25/2/2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

» [25/2/2563] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (F45-3)

» [25/2/2563] งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

» [8/1/2563] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)


ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2562

» [24/12/2562] แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

» [11/12/2562] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1

» [18/11/2562] แจ้งวันหยุดประจำปี 2563

» [13/11/2562] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562


» [13/11/2562] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

» [13/11/2562] งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

» [13/11/2562] แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

» [10/10/2562] การลงนามในสัญญาดำเนินการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi เพื่อให้บริการ

                        อินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ

» [13/8/2562] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

» [13/8/2562] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

» [13/8/2562] งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

» [25/7/2562] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

» [3/7/2562] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)

» [10/6/2562] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1

» [31/5/2562] แจ้งกรรมการลาออก

» [17/5/2562] แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

» [9/5/2562] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

» [9/5/2562] งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

» [9/5/2562] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

» [26/4/2562] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น


» [22/3/2562] การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท   

» [8/3/2562] วันหยุดประจำปี 2562 ฉบับปรับปรุง

» [5/3/2562] แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล 

» [26/2/2562] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561


» [26/2/2562] แจ้งรายารที่เกี่ยวโยงกัน

» [26/2/2562] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

» [26/2/2562] งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

» [22/2/2562] แจ้งราย
ารที่เกี่ยวโยงกัน

» [16/1/2562] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

» [7/1/2562] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SDC-W1 (F53-5)ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

» [20/12/2561] แจ้งแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

» [18/12/2561] แจ้งแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล

» [30/11/2561] กำหนดการใช้สิทธิของ SDC-W1

» [30/11/2561] แจ้งวันหยุดประจำปี 2562

Contact us

Samart DIGITAL Public Company limited 99/10 Moo 4,Software Park 26 Fl., Chaengwattana Rd., Klong Gluar, Pak-kred, Nonthaburi 11120 Tel:(662)502-6000 Fax:(662)502-6900