การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2562

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 2562

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2562


.............................................................................................................................

การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2561

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 2561

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2561


.............................................................................................................................


การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2560


แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 2560

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2560

.............................................................................................................................

การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2559


แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 2559


หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2559