การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น