สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

  

ปี 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการหดตัวอย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก รวมถึงการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งมีผลรุนแรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มบริษัทสามารถมีความห่วงใยคนไทยทุกคน และเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนในการก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทสามารถได้ดำเนินการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบอุปกรณ์สื่อสาร ชุดตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว


สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะเริ่มมีการฟื้นตัวและคาดว่าจะมีการขยายตัว โดยมาจากการลงทุนและการบริโภคของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า รวมถึงมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ภายในประเทศของภาครัฐ แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงต้องประเมินถึงประสิทธิภาพและจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนในระยะต่างๆ ต่อไป สำหรับตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลในปี 2564 จะสามารถเติบโตได้ดี จากความต้องการใช้เทคโนโลยีในองค์กรต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานกับคู่ค้าทางออนไลน์ที่มากขึ้น และการทำงานจากบ้าน อีกทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้การแข่งขันในภาคธุรกิจต่างๆ สูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้หลายองค์กรเร่งปรับเปลี่ยนในลักษณะ Digital Transformation มากขึ้น

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจึงมีเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการก้าวผ่านอุปสรรคในช่วงเวลาที่สำคัญ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยื่น


ในนามของคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด

 

  
                                   

    (นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต)                            (นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)
        ประธานกรรมการ                                   ประธานกรรมการบริหาร