นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์
นายพงษ์เทพ วิชัยกุล
99/1 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 35 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-502-6583 โทรสาร: 02-502-6072
E-mail : InvestorRelations
@samartdigital.com