เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

2. รายงานประจำปี 2561

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2562

7. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ

      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

10. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

11. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561
13. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

14. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2561

 

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

2. รายงานประจำปี 2560

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

6. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2561

8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
9. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
10.ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

11. หนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
      หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

12. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

13. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
15. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560


1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

4. สารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

7. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข

--------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

2. รายงานประจำปี 2559

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

6. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2560

8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

10. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

11. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559

13. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

2. รายงานประจำปี 2558

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

5. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2558

6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2559

7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

9. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

10. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558

12. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558.
 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
2. รายงานประจำปี 2557      
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาร
4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
5. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557                      
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2558            
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น                  
8. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558                      
9. หนังสือมอบฉันทะ 
                           หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
                           หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
                           หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค                                 
10. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558                
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557                                
12. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558   

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

2. รายงานประจำปี 2556

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

5. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2556

6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2557

7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

9. หนังสือมอบฉันทะ
    หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก
    หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข
    หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค

10. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556
12. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557