เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 26 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-502-6871 โทรสาร: 02-502-6361
E-mail: CorporateSecretary@samartdigital.com