ภาพรวมบริษัท

ภาพรวมบริษัทSDC  :  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)


กลุ่มอุตสาหกรรม / 
หมวดอุตสาหกรรม :

เทคโนโลยี / สื่อสาร

หลักทรัพย์ :

SDC

ชื่อบริษัท :

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34, 99/2 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ :

0-2502-6000

เบอร์โทรสาร :

0-2502-6361

Website :

http://www.samartdigital.com

ราคาพาร์ :

0.10 บาท

ประเภทบริษัท :

Company-Listed

ทุนจดทะเบียน :

1,540,087,500   บาท 

หุ้นสามัญ : 11,324,423,218  หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : -

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

1,132,442,321.80 บาท  

หุ้นสามัญ : 11,324,423,218    หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : -

นโยบายเงินปันผล :

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต