ภาพรวมบริษัท

ภาพรวมบริษัทSIM  :  บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)


กลุ่มอุตสาหกรรม / 
หมวดอุตสาหกรรม :

เทคโนโลยี / สื่อสาร

หลักทรัพย์ :

SIM

ชื่อบริษัท :

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26, 99/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ :

0-2502-6000

เบอร์โทรสาร :

0-2502-6870

Website :

http://www.i-mobilephone.com

ราคาพาร์ :

0.10 บาท

ประเภทบริษัท :

Company-Listed

ทุนจดทะเบียน :

 

หุ้นสามัญ : 440,025,000 บาท           4,400,250,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : -

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

 

หุ้นสามัญ : 440,025,000 บาท           4,400,250,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : -

นโยบายเงินปันผล :

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต